કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, સરકારી રાજ્ય
સંપર્ક

મુખ્ય કચેરી

ગુજરાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણન એજન્સી

ઓફિસ સરનામું : માણેકબાગ-શ્યામલ રોડ, શ્યામલ રો-હાઉસ,
વિભાગ-૫ બસ સ્ટોપ નજીક,
સેટેલાઇટ-અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫


ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૬૭૩૪૧૧૬

ઇમેઇલ :gssca80@gmail.com ,
dir-gssca@Gujarat.gov.in

GSSCA Contact
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation