કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, સરકારી રાજ્ય
સંપર્ક

પેટા કચેરી

અ.નં. સેન્‍ટરનું નામ કચેરીનું સરનામું ટેલિફોન નંબર ઓફીસ
વડી કેચરી નિયામકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણન એજન્‍સી ‘‘બીજ પ્રમાણન ભવન’’ માણેકબાગ-શ્‍યામલ રોડ, શ્‍યામલ રો હાઉસ, વિભાગ-૫ નજીક, ગોકુલ રો હાઉસની સામે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૩૪૧૧૬ ૨૬૭૬૩૭૨૦
અમદાવાદ નિયામકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય બીજ પ્રમાણન એજન્‍સી ‘‘બીજ પ્રમાણન ભવન’’ માણેકબાગ-શ્‍યામલ રોડ, શ્‍યામલ રો હાઉસ, વિભાગ-૫ નજીક, ગોકુલ રો હાઉસની સામે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૩૪૧૧૦
ગાંધીનગર મદદનીશ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, એચ.આઇ.જી. સ્‍કીમ, સેકટર-૧૪, બ્‍લોક નં. ૭૫, ગાંધીનગર (૦૭૯) ૨૩૨૪૬૮૭૧
માણસા બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, ચકકર પાસે, જકાત નાકાની સામે, મુ.પો. માણસા, તા.જી. ગાંધીનગર (૦૨૭૬૩) ૨૭૧૦૬૭
મહેસાણા મદદનીશ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, નાલંદા વિદ્યાલય, એસ.ટી. વર્કશોપ પાસે, વેચાણવેરા કચેરીની સામે, મુ.પો. મહેસાણા. (૦૨૭૬૨) ૨૫૧૪૧૬
પાલનપુર મદદનીશ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, હોટલ બિલીપત્ર ઉપર, દેના બેંક બાજુમાં, અમીર રોડ, પિપલ્‍સ બેન્‍કની બાજુમાં, પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા. (૦૨૭૪૨) ૨૪૭૪૯૨
હિંમતનગર બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, આંબાવાડી પોલીસ લાઇન સામે, સોસાયટી નગર રોડ, હિંમતનગર, જિ. સાબરકાંઠા (૦૨૭૭૨) ૨૪૪૯૯૮
સુરેન્‍દ્રનગર બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, આઇ.ટી.આઇ. સામે, એસ.ટી. બસ સ્‍ટેન્‍ડ પાસે, મુ.પો. તા.જિ. સુરેન્‍દ્રનગર (૦૨૭૫૨) ૨૩૪૨૯૦
રાજકોટ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, વૈભવ ટ્રેડ સેન્‍ટર, બીજો માળ, યાજ્ઞિક રોડ, રાજકુમાર કોલેજ સામે, મુ. રાજકોટ (૦૨૮૧) ૨૪૬૭૧૭૭
૧૦ જૂનાગઢ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, ‘‘બહુમાળી ભવન’’, બ્‍લોક નં. ર, બીજો માળ, સરદાર બાગ, મુ. જુનાગઢ (૦૨૮૫) ૨૬૩૦૨૦૯
૧૧ અમરેલી મદદનીશ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, લક્ષ્‍મીનારાયણ મંદિર સામે, કેરિયા રોડ, મુ. અમરેલી. (૦૨૭૯૨) ૨૨૩૪૬૫
૧૨ ભાવનગર મદદનીશ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, ઉમરીગરનો બંગલો, ગઢેથી વડલા, ભાવનગર. (૦૨૭૮) ૨૪૪૫૭૨૧
૧૩ નડિઆદ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, બીદાસ લેબોરેટરી કંપાઉન્‍ડ, એસ.બી.આઇ. બેન્‍કની પાછળ, ખોડીયારનાળા બહાર, નડિઆદ, જી. ખેડા. (૦૨૬૮) ૨૫૫૭૬૯૪
૧૪ ગોધરા બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, ધી પંચમહાલ જી.ખ.વે. સંઘના મકાનમાં, ‘‘સહકાર’’ માર્કેટ યાર્ડ પાસે, રાણા સોસાયટી, મુ. ગોધરા-૩૮૯૦૦૧ જિ. પંચમહાલ (૦૨૬૭૨) ૨૪૧૮૫૫
૧૫ વડોદરા મદદનીશ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, ગ્રાઉન્‍ડ ફલોર, ૬, શિવકૃતિ બિલ્‍ડીંગ-૨, રાજધાની હોટલ સામે, ડાંડીયા બજાર, વડોદરા (૦૨૬૫) ૨૪૧૪૭૮૮
૧૬ ભરૂચ મદદનીશ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, ફલેટ નં. ૪, નારાયણ કોમ્‍પલેક્ષ, ઇલોરા પાર્ક પાસે, એસ.ટી. વર્કશોપ પાસે, ભોલાવ, ભરૂચ. (૦૨૬૪૨) ૨૨૫૫૪૫
૧૭ સુરત મદદનીશ બીજ પ્રમાણન અધિકારીની કચેરી, સરકારી બહુમાળી મકાન, બ્‍લોક નં. એ, ૭ મો માળ, નાનપરા, સુરત (૦૨૬૧) ૨૪૬૫૮૨૫
૧૮ અમદાવાદ બીજ ચકાસણી પ્રયોગશાળા, માણેકબાગ રો હાઉસ, વિભાગ-૫ નજીક, ગોકુલ રો હાઉસની સામે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૩૪૧૧૦
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
Go to Navigation